เปิดแบบจำลองสวนสั ตว์เขาดินแห่งใหม่ บนพื้นที่พระราชทาน 300 ไร่ – ยิ่งใหญ่ 4 ทวีป

เปิดแบบจำลองสวนสั ตว์เขาดินแห่งใหม่ บนพื้นที่พระราชทาน 300 ไร่ – ยิ่งใหญ่ 4 ทวีป

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เพจเฟซบุ๊ก โ ร งเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้มีการโพสต์ภาพ

แบบจำลองสวนสั ตว์เขาดินวนาแห่งใหม่ บริเ ว ณคลองหก ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่ มีกำหนดสร้างเสร็จในปี 2570 โดยภาพทั้งหมดเป็นแบบจำลอง

สวนสั ตว์เขาดินวนาแห่งใหม่ บนที่ดินพระราชทานโดย ในหลวง รัชกาลที่ 10 ซึ่งกว้างกว่าเดิมเกือบ 3 เท่า

(ที่เดิม 118 ไร่ กลายเป็น 300 ไร่) จากภาพจะเห็นว่ามีการแบ่งโซนเป็นทวีป และด้วยพื้นที่ตั้งอยู่นอกเมือง

ซึ่งสง บและอากาศดีกว่าที่เดิม สั ตว์จะมีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้นด้วย