ไหว้ก่อนช่วงปีใหม่ เตรียมไว้ ทำพิธีไหว้ให้ถูกต้อง มีแต่สิ่งดีๆ

จัดของ 4 สิ่ง ธูป 16 ดอกเตรียมไว้ ทำพิธีไหว้ให้ถูก
ปัญหาที่ติดขัดในเรื่องของการใช้ชีวิต เฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินเป็นหลัก ได้มีปัญหาต่างๆนานาไม่หยุด ซึ่งในสิ่งที่เราได้พบเจอ คนโบราณว่ากันว่ามาจากก ร ร มเก่าที่เราได้สร้างกันมา เป็นในเรื่องของโชค ช ะ ต า ที่ตัวเราเองนั้นจะต้องได้พบเจอ คุณเองไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้

เราจึงได้นำพิธีการกราบไหว้ที่สามารถทำได้กันในทุกคนและทำได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต สิ่งเหล่านี้จะเป็นการกราบไหว้ เพื่อที่จะเสริมความเจริญรุ่งเรือง เสริมด ว งชะ ต าที่ดี เสริมสิ่งที่ดีในชีวิตได้ พิธีการกราบไหว้ ทำให้ถูกวิธี ก็จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

สิ่งที่ต้องเตรียม
1 ข้า ท า สบริวารชาย 5 คน หญิง 5 คน

2 นางรำ 1 คู่

3 ช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

4 ธูป 16 ดอก

ในการที่เราจะทำพิธีการกราบไหว้ จะต้องมีการปัด กวาดเช็ดถูทำความสะอาดในส่วนบริเวณของด้านในและด้านนอก ศ า ลพระภู มิ ศ า ลต า ย า ยให้ทุกอย่างนั้นสะอาดเรียบร้อยดี จากนั้นนำสิ่งของที่เตรียมเอาไว้วางใส่ถาด วางเอาไว้ด้านหน้า จุดธูปถวายจำนวน 16 ดอก แล้วให้กล่าวตามพิธีการไหว้ด้านหน้า

ขั้นตอนพิธีการไหว้
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วพูดว่า

เจ้าที่ เทวะดานัง ปิยะสุตวา ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา สีธาสุตถี พระวัน ตุเม

ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระหรหม ศาล ตา ยาย บัดนี้

ข้าพเจ้าชื่อ และ นามสกุล ของต้นเอง เกิดวันที่เท่าไหร่ ปีอะไร ให้ชัดๆ

ข้าพระจ้าขอภวายข้า ท า สบริวาร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อเป็น ค น รับ ใช้ดูแลศาล ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทาง

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตและอธิษฐานให้สิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ถวายไปนั้น ส่งผลให้ตัวข้าพเจ้ามีบริวารที่ดี มีผู้ใหญ่ที่คอยเอ็นดูและสนับสนุน ช่วยหนุนนำให้ตัวข้าพเจ้านั้นมีความสุขและความเจริญ เดินทางไปในทิศทาง ใ ด ก็มีความป ล อ ด ภัย

พร้อมกับปักธูปลงกระถาง

การกราบไหว้ในพิธีนี้นั้น ทำอย่างถูกวิธีจะช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสิริ ม ง ค ลให้กับตนเอง รวมถึงคนในครอบครัวได้ตลอดทั้งปี สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณรวมถึงคนในครอบครัว หากในบ้ า นใครที่มีศาลใดศาลห นึ่ ง ก็ให้ถวายเท่านั้นก็เพียงพอ แนะนำให้ทำก่อนในช่วงเวลาสิ้นปี ก็จะมีความเป็นมง ค ลและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณ

หลังจากนั้นให้สวดบทอโหสิก ร ร ม (ทุกคนต้องสวดนะบทนี้ เชื่อกันว่าเป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์มาก)

บทอธิษฐานขออโหสิก ร ร ม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม”

ก ร ร มใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วง เกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใด ก็ตาม ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลาย จงโปรด ย ก โทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเ ว รจองก ร ร ม ต่ อ กันเลย

ในก ร ร มใดที่ใครๆได้ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ตัวข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตเป็นมิตรกับข้าพเจ้า ไม่มีเ ว รต่อกันตลอดไป

ทำบุญและได้กรวดน้ำสรรพเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จบพิธีในการกราบไหว้สิ่งดีๆต่างๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณ สิ่งดีๆคนดีๆรอบข้าง จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหา หน้าที่การงาน การเงิน ความรัก ครอบครัว สุ ข ภาพ ปัญหาจากที่หนักก็จะกลับกลายเป็นเบา เรื่องราวดีๆ ก็จะเข้ามาในชีวิต