รับสมัคร ไปทำงาน ญี่ปุ่น ขาด แ รงงานจำนวนมาก 14 สาขา อาชี พ

สังค มสู งวั ยทำให้ญี่ปุ่นต้องเปิดใจรับแร งงานต่างชา ติมากขึ้น ในญี่ปุ่นตอนนี้มีคนสู งวั ยที่ ายุมากกว่า 70 ปี คิดเป็น 1 ใน 5 หรือมากกว่า 20% ของประชาก รทั้งปร ะเท ศแล้ว

ล่าสุด แหล่ งข่ าวใกล้ชิดกับทางการญี่ปุ่ นเปิดเผยกับ Nikkei Asia ว่า กำลังมีการพิจารณาให้เปิดรับแร งงานต่ างช าติเข้ามาทำง านในประเท ศ และมีโอกาสได้สิท ธิ์ถือวีซ่ าพำนักถาวร โดยจะเริ่มในปีงบประมาณหน้ า 2022 เป็นต้นไป

ประเด็นคือ ก่อนหน้านี้มีข่ าวว่าญี่ปุ่นเคยเปิดรับแร งงานต่างชา ติในโครงการแร งงานทักษะเฉพาะ (specified skilled worker) มาก่อนแล้วตั้งแต่ปี 2019 เพียงแต่ว่า มีเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดคือ แร งงานจะอยู่ในญี่ปุ่ นได้เพียง 5 ปีเท่านั้น และไม่สามารถนำเอาครอบครั วมาใช้ชีวิ ตในญี่ปุ่นได้

ข้อเสนอใหม่ของญี่ปุ่นในครั้งนี้ จึงจะเป็นการปลดล็อคข้อจำกัด เพราะแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งหมด 14 สาขาอาชีพ เป็นต้นว่า

-สายการเกษตร

-สายก่อสร้าง

-พนักงานทำความสะอาด

-สายงานบริการ ทำงานในร้านอาหาร

แรงงานในกลุ่มนี้จะสามารถเข้ามาทำงานในญี่ปุ่น โดยไม่มีเงื่อนไขจำกัดด้านเวลา สามารถอยู่ยาว และพาครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศได้ด้วย

นี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านแรงงาน ในการเปิดรับผู้อพยพครั้งใหญ่ของญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา ญี่ปุ่นมีโครงการให้สิทธิ์พำนักถาวรกับแรงงานต่างชาติเพียงแค่ไม่กี่อาชีพ เช่น วิศวกร หรือในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานอยู่เป็นประจำ ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่อเรือ

แต่ ณ วันนี้ สังคมญี่ปุ่นเข้าสูงสังคมสูงวัย ตลาดแรงงานขาดแคลนคนอย่างหนักในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ญี่ปุ่นมีความจำเป็นในการขยายสาขาอาชีพของตลาดแรงงาน และเพิ่มสิทธิ์ต่างๆ ที่ดึงดูดแรงงานอย่างการให้พำนักถาวร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

ปัจจุบันญี่ปุ่นมีแรงงานต่างชาติเพียง 1.72 ล้านคน คิดเป็นเพียง 2.5% เท่านั้น เมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่ 125.8 ล้านคน

1. งานพยาบาล

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสอบกับหน่วยงานที่เปิดสอบ ที่นี่
อ่านเนื้อหาการสอบได้ ที่นี่
2. งานการเกษตร

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสอบกับหน่วยงานที่เปิดสอบ ที่นี่
อ่านเนื้อหาการสอบได้ ที่นี่
3. อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสอบกับหน่วยงานที่เปิดสอบ ที่นี่
อ่านเนื้อหาการสอบได้ ที่นี่ (ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top